آشنایی با اساطیر ایران باستان 7

 Amesha Spenta (امشاسپندان):دختران و پسران خدا

زردشت از هفت وجود یا جلوه خدا سخن می گوید که خدا آنان را بر حسب اراده خود آفرید است.
1.سپند مینو(روح نیکوکار)

2.وهومنه یا بهمن(اندیشه نیک)

3.اَشه یا اردیبهشت(راستی)

4.خشتره ویره”Khshathra Vairya “یا شهریور(شهریاری مطلوب)

5.ارمیتی یا اسپندارمد(اخلاص)

6.هوروتات یا خرداد(کمال)

7.اَمرتات یا مرداد(بیمرگی)

همه این هفت فرزندان خدا!بر تخت های زرین در کنار اهوره مزدا در اقامتگاه خود یعنی خانه سرود ها یا همان

عرش اعلی قرار دارند.

عرش که راستکاران پس از مرگ به آن می رسند.

Vohu Manah (بهمن):اندیشه نیک

بهمن نخستین زاده خدا در طرف راست اهوره مزدا می نشیند.او پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است.اما با انسان ها نیز سروکار دارد.بهمن بود که آشکارا در برابر زردشت ظاهر شد و گزارش روزانه اندیشه و کردار و گفتار مردمان را تهیه نمود.

بهمن بعد از مرگ به پارسایان خوشامد می گوید و آنها را به بهشت رهنمون می کند.

دیوانی که بهمن به مخالفت با آنها بر می خیزدAeshma (خشم)،آز(غلط اندیشی)وبالاتر از همه Aka Manah (اندیشه بد یا بی نظمی )هستند.

که البته آز پس از اهریمن بزرگترین دیو در آیین باستانی به شمار می آید.

/ 0 نظر / 7 بازدید