آشنایی با اساطیر ایران باستان 7

 Amesha Spenta (امشاسپندان):دختران و پسران خدا

زردشت از هفت وجود یا جلوه خدا سخن می گوید که خدا آنان را بر حسب اراده خود آفرید است.
1.سپند مینو(روح نیکوکار)

2.وهومنه یا بهمن(اندیشه نیک)

3.اَشه یا اردیبهشت(راستی)

4.خشتره ویره”Khshathra Vairya “یا شهریور(شهریاری مطلوب)

5.ارمیتی یا اسپندارمد(اخلاص)

6.هوروتات یا خرداد(کمال)

7.اَمرتات یا مرداد(بیمرگی)

همه این هفت فرزندان خدا!بر تخت های زرین در کنار اهوره مزدا در اقامتگاه خود یعنی خانه سرود ها یا همان

عرش اعلی قرار دارند.

عرش که راستکاران پس از مرگ به آن می رسند.

Vohu Manah (بهمن):اندیشه نیک

بهمن نخستین زاده خدا در طرف راست اهوره مزدا می نشیند.او پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است.اما با انسان ها نیز سروکار دارد.بهمن بود که آشکارا در برابر زردشت ظاهر شد و گزارش روزانه اندیشه و کردار و گفتار مردمان را تهیه نمود.

بهمن بعد از مرگ به پارسایان خوشامد می گوید و آنها را به بهشت رهنمون می کند.

دیوانی که بهمن به مخالفت با آنها بر می خیزدAeshma (خشم)،آز(غلط اندیشی)وبالاتر از همه Aka Manah (اندیشه بد یا بی نظمی )هستند.

که البته آز پس از اهریمن بزرگترین دیو در آیین باستانی به شمار می آید.

 Asha (اشه یا اردیبهشت):راستی

زیباترین فرزند اردیبهشت است.نه تنها در برابر ناراستی قرار می گیرد بلکه نماینده قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان نیز هست.

آنان که اشه را نمی شناسند از بهشت محرومند،زیرا آنان بیرون از کل نظم خدا هستند.

پارسایان نیایش می کنند تا بتوانند این فرمانروای بهشتی را ببینندوراهش را ادامه دهند ودر بهشت پر ازشادی او به سر برند.

اشه نظم را در زمین نگه می دارد چرا که بیماری و مرگ و دیوان وجادوگران و آفریدگان شریر که همگی در برابر نظم خداوندی سربر می آورند را سرکوب می کند.

او حتی نظم در دوزخ را بر عهده دارد تا دیوان بدکار را در آنجا بیش از آنچه باید تنبیه نکنند!!!

بزرگترین دشمن اشه Indra (ایندره)روح ارتداد در انسان است که انسان را از قانون و نظم خداوندی دور می سازد.

Khshathra Vairya (خشتره ویره یا شهریور):شهریاری مطلوب

شهریور انتزاعی ترین فرزند است.

او مظهر توانایی ،شکوه ،سیطره وقدرت خداست.در جهان مینویی او نماینده فرمانروایی بهشتی است ودر زمین نماینده سلطنتی است که با کمک کردن به فقرا و ضعفا و با چیرگی بر همه بدی ها،اراده خدا را در آن مستقر می کند.
به دلیل پشتیبانیش از فلزات وی با جاری شدن فلز گداخته ای در پایان جهان همه مردمان را به آزمایش خواهد کشید ارتیاط دارد.

از این رو گفته می شود که خدا از طریق او پاداش و مکافات اخروی را تعیین می کند.

هماورد اصلی اوSaurva (سوروه)است که سردسته حکومت بدوهرج ومرج ومستی است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید