یادمانی از ایران باستان و اساطیر این سرزمین

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. کوروش کبیر

مرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
5 پست